zadzwoń do nas
Pon. - pt 8:00 - 20:00
609 110 110
22 854 07 41
Menu główne

Regulamin świadczenia teleporad

Regulamin świadczenia teleporad
MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIKTORSKA
SALENA MED M. Arcimowicz Sp. j.  Nr ks. rej: 000000007871
02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 2
REGON: 008415930    NIP: 527-218-07-05
 
§ 1.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) MCM Wiktorska: 
MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIKTORSKA
SALENA MED M. Arcimowicz Sp. j.  Nr ks. rej: 000000007871
02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 2
REGON: 008415930    NIP: 527-218-07-05
2) Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w MCM Wiktorska w ramach Teleporady; z założenia uprzednio leczona w MCM Wiktorska 
(dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach świadczenie teleporad dla nowych Pacjentów)
3) Regulamin – niniejszy regulamin;
4) Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz MCM Wiktorska;
5) Teleporada – porada medyczna udzielona przez specjalistę MCM Wiktorska za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora; korespondencji mailowej,              wyłącznie w sytuacjach, kiedy Pacjent z przyczyn uzasadnionych nie może osobiście odbyć wizyty lekarskiej. Teleporada nie zastępuje w pełni konsultacji lekarskiej z badaniem przedmiotowym Pacjenta.
6) Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady;
 
§ 2.
1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
1) Otolaryngologia, dorośli i dzieci
2) Alergologia, dorośli i dzieci
2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności przeprowadzenie badania podmiotowego, omówienie wyników badań i dotychczasowego leczenia, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie erecepty, skierowania, zaleceń, zaświadczeń dla POZ.
3. W ramach Teleporady nie mogą być udzielone następujące świadczenia:
1) Badanie przedmiotowe
2) Wystawianie wiążących zaświadczeń o stanie zdrowia Pacjenta dla innych celów niż informacja dla POZ
4. Teleporady świadczone są odpłatnie, jako: 
1) Teleporada – pełna konsultacja lekarska: 100 zł
2) E-recepta - kontynuacja leczenia: 40 zł
5. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
1) rejestracja Pacjenta;
2) akceptacja postanowień Regulaminu;
3) opłacenie usługi.
6. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta. 
7. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: dostęp do poczty email, komunikatorów elektronicznych lub połączeń telefonicznych
 
§ 3.
1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
1) poprzez kontakt mailowy: arcilena@gmail.com, z dr Magdaleną Arcimowicz
2) telefonicznie, pod numerem telefonu: 609 110 110
3) poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej:  www.mcmwiktorska.pl
 
2. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) adres zamieszkania;
4) numer telefonu;
5) w przypadku Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video – adres e-mail;
6) w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.
 
3. W trakcie rejestracji Pacjent ustala z pracownikiem MCM Wiktorska, na drodze mailowej lub telefonicznej, datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 
4. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną  formie dokumentację w formie skanu (w formacie pdf)   na adres mailowy: arcilena@gmail.com. Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.
 
§ 4.
1. Płatność za Teleporadę następuje przed wykonaniem usługi, przelewem bankowym; na rachunek Salena Med. M. Arcimowicz sp. jawna, ul. Wiktorska 67 ok. 2, 02-582 Warszawa, nr rachunku 38124060031111000049417023
 
2. Brak płatności przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 
§ 5.
1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia MCM Wiktorska telefonicznie (nr tel. 609 110 110) lub pocztą elektroniczną na adres: arcilena@gmail.com
2. W przypadku rezygnacji z Teleporady po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
3. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, MCM Wiktorska niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty. 
 
§ 6.
1. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1.
2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
4. Czas trwania Teleporady w formie konsultacji leakarskiej wynosi od 15 do 20 minut. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania. W przypadku porady na drodze pisemnej/mailowej, powinna ona zawierać stosowne podsumowanie. Każda teleporada powinna być zakończona przesłaniem pacjentowi zaleceń oraz jeśli konieczne erecepty, skierowań, zaświadczeń. Jeśli teleporada ogranicza się wyłącznie do wystawienia erecepty, jako kontynuacji leczenia, kontakt może być wyłącznie mailowy
5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania. 
6. MCM Wiktorska nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez Pacjenta.
7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.
8. Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana. W takim przypadku zapis Teleporady dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta na nośniku elektronicznym. 
9. W wyjątkowych sytuacjach udzielania Teleporad nowym Pacjentom (uprzednio nieleczonym w MCM Wiktorska), Pacjent lub jego opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenia i zgody, w tym z zakresu RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 
§ 7.
1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres: MCM Wiktorska, ul. Wiktorska 67 lok. 2, 02-582 Warszawa;  telefonicznie pod nr tel 609 110 110, lub na adres poczty elektronicznej: salenamed@mcmwiktorska.pl lub arcilena@gmail.com
2. Reklamację rozpatruje się w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia. 
 
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku.
 
Warszawa, 17 marca 2020
 
MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIKTORSKA
SALENA MED M. Arcimowicz Sp. j.  Nr ks. rej: 000000007871
REGON: 008415930    NIP: 527-218-07-05
02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 67 lok. 2
tel: 22-8540741 ;  609110110   fax: 22-8540743
email: salenamed@mcmwiktorska.pl; arcilena@gmail.com
www.mcmwiktorska.pl  
                                                                                              
 
Dr n. med. Magdalena Arcimowicz
MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIKTORSKA SALENA MED  M. Arcimowicz sp. j.